Viltbetning

Älg och rådjur svarar för de flesta viltskadorna, allvarligast är toppskottsbetning. Betas toppskottet förloras årets höjdtillväxt och om det betas flera år i sträck kan plantan dö eller bli förbuskad. Betning av sidoskott ger minskad tillväxt men som regel klarar sig plantan. Andra typer av skador är fejning och barkrepning av älg och kronhjort som lokalt kan vara ett mycket stort problem.

Högt betestryck som vi på många håll har ger en artfattigare skog. Andelen tall och ädellöv har minskat dramatiskt de senaste 20-25 åren och på stora arealer ”tallskogsmark” kan vi idag inte odla tall eftersom betestrycket av rådjur och älg är så förödande för plantorna. Den minskade odlingen av tall anses idag vara ett av skogsbrukets allvarligaste problem.

Med ökad plantering av tall på tallmark kombinerat med bättre anpassade viltstammar och användning av viltskyddsmedel skulle trenden med minskad andel tall kunna vändas. Med samma metoder som för tall skulle vi också kunna öka lövandelen i våra skogar.

Effekt av viltskyddsbehandling20150222_121535

Viltbehandling ger enligt försök och praktisk erfarenhet 90-95 % skyddseffekt, vid mycket hårt vilttryck och på enstaka lokaler kan effekten bli lägre. Som regel är det lönsamt att viltbehandla redan vi så låga betningstal som var femte planta.

Vi rekommenderar att man regelmässigt behandlar alla nysatta plantor åtminstone det första året på lokaler med normalt vilttryck. Notera att även vid lågt viltryck kan enstaka individer ge stora betningsskador.

Våra produkter och råd

Vi rekommenderar dig att använda någon av våra produkter för att skydda dina nysatta plantor från viltskador.

Gyllebo Plantskyddflytande

Blodmjölsbaserat preparat som är väldigt skonsamt mot plantan och kan användas på alla trädslag. Medlet får plantorna att dofta av blod, något som alla växtätare förknippar med fara.

HaTe2HaTe _NY

Den enda produkten på marknaden som kan appliceras i fuktig väderlek. Denna verkar genom att ge plantorna en färgad, tunn och klibbig hinna som djuren undviker.

Versus Extraversus_

En rosafärgad pasta med fint grus i som djuren inte tycker om att tugga på.