Plantskydd AB

Vi har över 30 års erfarenhet i arbetet med att avskräcka vilt från att skada växter och plantor. Våra främsta produkter i detta syftet är:
Blodmjöl, nu i flytande formulering med stark färgmarkering.
HaTe 2, flerfaldig testvinnare. Alkoholbaserad produkt som kan appliceras i våt väderlek.

Enligt Skogsstyrelsen ligger viltskadorna på en fortsatt hög nivå över hela landet. Det talas om skador på upp emot 7 miljarder kronor årligen. Detta är inte bara ett problem för skogsägarna, detta påverkar även vår biologiska mångfald då betesbegärliga träd får svårare att hävda sig.
För tillfället planteras och diskuteras det mycket om tall. Enligt senaste älgbetesinventeringen (Äbin) har viltskadorna på tall minskat en aning i Svea- och Götaland och ligger kvar på oförändrade nivåer i Norrland.
Skogen är vår framtid och den är till för oss alla, den binder koldioxid, ger vackra utflyktsmål, skapar jobb och är en plats där många utövar sitt yrke och sin hobby. För att vi ska kunna fortsätta nyttja skogen till alla dessa ändamål måste alla delar fungera.

Det vi på Plantskydd AB kan hjälpa till med är att skydda föryngringen från beteskador.

Älg och rådjur svarar för de flesta viltskadorna, allvarligast är toppskottsbetning. Betas toppskottet förloras årets höjdtillväxt och om det betas flera år i sträck kan plantan dö eller bli förbuskad. Betning av sidoskott ger minskad tillväxt men som regel klarar sig plantan. Andra typer av skador är fejning och barkrepning av älg och kronhjort som lokalt kan vara ett mycket stort problem.
Det höga betestrycket vi har på många håll ger en artfattigare skog. Andelen tall och ädellöv har minskat dramatiskt de senaste 20-25 åren och på stora arealer ”tallskogsmark” kan vi idag inte odla tall eftersom betestrycket av rådjur och älg är så förödande för plantorna. Den minskade odlingen av tall anses idag vara ett av skogsbrukets allvarligaste problem.
Med ökad plantering av tall på tallmark kombinerat med bättre anpassade viltstammar och användning av viltskyddsmedel skulle trenden med minskad andel tall kunna vändas. Med samma metoder som för tall skulle vi också kunna öka lövandelen i våra skogar.

När ska man viltskydda sina plantor?

Den absoluta majoriteten av betesskadorna sker under vårvintern när det är ont om annat foder. Det är inför denna säsong som vi rekommenderar att man behandlar och att man behandlar så nära inpå betningen som möjligt, gärna Oktober-December. På sensommaren/hösten kan man behandla om man vet att man brukar ha problem med höstbetning. Ska du behandla plantorna denna tiden på året så rekommenderar vi en vattenbaserad produkt, exempelvis Plantskydd Flytande, då dessa är milda mot plantorna som fortfarande befinner sig i tillväxt.
Fördelar med senare behandling är:

  • Du har mer produkt kvar på plantorna under vårvintern då väder och vind inte slitit så mycket på skyddet.
  • Arbetet går mycket snabbare eftersom det är väsentligt lättare att se plantorna när gräs/sly och ris dött ned.
Bild tagen i början av November. Alla dessa plantor har tidigare varit dolda i gräs och/eller hallonris. Nu dominerar de hygget.

Vår rekomendation är: Ha is i magen, ju senare du behandlar, desto mindre är risken för plantan och desto bättre blir effekten av medlen som används. Skulle det vara så att väderleken är blöt, så finns HaTe 2 som fungerar utmärkt i alla väderlekar.

Vill du veta mer om oss på Plantskydd?

Vi är ett litet familjeföretag med stora ambitioner. Vi lägger stort värde i personlig kontakt och goda relationer till alla våra kunder, stora som små.
Vill du veta mer om oss, klicka på bilden nedan eller kontakta oss via mail eller telefon. Vi tar oss alltid tid.

Till Vänster, Anders Svensson. Grundare till Plantskydd AB.
Till höger, Olof Svensson. Son till Anders och försäljningsansvarig.