Viltskydd

Enligt Skogsstyrelsen ligger viltskadorna på en fortsatt hög nivå över hela landet. Det talas om skador på upp emot 7 miljarder kronor årligen. Detta är inte bara ett problem skogsägarna, detta påverkar även vår biologiska mångfald då betesbegärliga träd får svårare att hävda sig.
För tillfället planteras det och diskuteras det mycket om tall. Det finns även projekt till stöd för tallen som “Mera tall” från Skogsstyrelsen och enligt senaste älgbetesinventeringen (Äbin) har viltskadorna på tall minskat en aning i svea- och götaland och ligger kvar på oförändrade nivåer i norrland.
Skogen är vår framtid och den är till för oss alla, den binder koldioxid, ger vackra utflyktsmål, skapar jobb och är en plats där många utöver sitt yrke och sin hobby. För att vi ska kunna fortsätta nyttja skogen till alla dessa ändamål måste alla delar fungera.
Det vi på Plantskydd AB kan hjälpa till med är att skydda föryngringen från beteskador.

Älg och rådjur svarar för de flesta viltskadorna, allvarligast är toppskottsbetning. Betas toppskottet förloras årets höjdtillväxt och om det betas flera år i sträck kan plantan dö eller bli förbuskad. Betning av sidoskott ger minskad tillväxt men som regel klarar sig plantan. Andra typer av skador är fejning och barkrepning av älg och kronhjort som lokalt kan vara ett mycket stort problem.

Högt betestryck som vi har på många håll ger en artfattigare skog. Andelen tall och ädellöv har minskat dramatiskt de senaste 20-25 åren och på stora arealer ”tallskogsmark” kan vi idag inte odla tall eftersom betestrycket av rådjur och älg är så förödande för plantorna. Den minskade odlingen av tall anses idag vara ett av skogsbrukets allvarligaste problem.

Med ökad plantering av tall på tallmark kombinerat med bättre anpassade viltstammar och användning av viltskyddsmedel skulle trenden med minskad andel tall kunna vändas. Med samma metoder som för tall skulle vi också kunna öka lövandelen i våra skogar.

Film med exempel på typiska viltskador. Filmen är producerad av Skogsstyrelsen.
https://www.youtube.com/watch?v=c7LEsGCd9tU&ab_channel=Skogsstyrelsen

Effekt av viltskyddsbehandling

Viltbehandling ger enligt försök och praktisk erfarenhet 90-95 % skyddseffekt. Vid mycket hårt vilttryck och på enstaka lokaler kan effekten bli lägre. Som regel är det lönsamt att viltbehandla redan vi så låga betningstal som var femte planta.

Vi rekommenderar att man regelmässigt behandlar alla nysatta plantor åtminstone det första året på lokaler med normalt vilttryck. Notera att även vid lågt viltryck kan enstaka individer ge stora betningsskador.

Plantskydd – “Blodmjölet”

Gyllebo Plantskydd har funnits på marknden i drygt 30 år. Produkten är en ren naturprodukt som säljs i ett tiotal länder. Mer än 250 miljoner plantor har under årens lopp behandlats runt om i världen. Produkten har ett enkelt och biologiskt verkningssätt: Djuren skyr doften av blod. Medlet kan används på alla plantor året om.

Användning

Dos pulver: 1-2 gr Pulver per planta. Pulvret löses i vatten (1kg i 5l vatten) och sprutas med rygg- eller handspruta. Medlet kan även strös torrt på fuktig planta.

Dos flytande: 5 ml Flytande per planta och munstycke med 14 mm spaltbred, exempelvis Hardi 4665-14. För att nå bästa resultat ska sprutning ske i torr väderlek så att medlet torkar in i plantan.

Rekommenderad behandlingstidspunkt: September till December

Rengöring: Produkten är vattenlöslig och rengöring sker med varmt eller kallt vatten.

Förpackning: 10kg pulver räcker till cirka 5.000 plantor.
5 liter Flytande räcker till cirka 1.000 plantor.

HaTe2

HaTe2 är en relativt ny produkt på den svenska marknaden. HaTe2 har i omfattande tester visat på bästa resultatet både här hemma och i utlandet. HaTe2 kan som enda produkt på marknaden sprutas i blöt väderlek. Produkten är inte vattenlöslig vilket gör den unik. Senare års regniga höstar / vintrar har snabbt gjort produkten populär. HaTe2 är ett lågdospreparat, endast 1-2 ml per planta. Medlets svarta pigment gör det lätt att se vilka plantor som behandlats. Viltet undviker behandlade plantor dels genom att plantorna färgas svarta och dels genom att medlet ger en seg hinna som viltet undviker.

Vad säger forskningen?

Under 2020 genomförde Elias Tallgren och Henrik Andersson (i sammarbete med Södra) ett test av 3 populära viltskyddsprodukter. HaTe2 visade sig även denna gång vara ett utmärkt medel för viltavskräckning, både när det gäller gran och tall. Framförallt visade studien att viltskyddsmedel är ett bra verktyg för att minska betesskador på plantor.
Direkt länk till undersökningen på SLU: Viltskyddstest

HaTe2 är anmärkningsvärt effektiv mot älg på tallplantor.

Användning

Dos: 1-2 ml per planta, överdosera inte. Medlet sprutas med rygg- eller handspruta.
Lämpligt munstycke exv. Hardi 4665-10, dvs munstycke med spaltöppning 1 mm och 65° spridningsvinkel.
Spruta på plantans topp snett uppi-från. Håll munstycket ca 10 cm från plantans topp.

Rekomenderad behandlingstidspunkt: Behandla endast friska, oskadade in-vintrade plantor.
Plantorna ska vara i vintervila vid behandling. Tidpunkt för invintring varierar beroende på trädslag, geografiskt läge mm.
Behandling kan ske från slutet av oktober fram till februari. Den lokala plantskolan har ofta god koll på tid för invintring.

Rengöring: Rengöring av utrustning görs så snart behandlingssäsongen är avslutad. Man behöver alltså inte rengöra utrustningen från dag till dag. Det man bör göra från dag till dag är att torka munstycke rent samt eventuellt lägga munstycket i en liten kopp t-röd.

Förpackning: 5 L dunk räcker till 2.500 – 5.000 plantor.